Servicevoorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij sinarbrand.com!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van sinarbrand.com, gelegen aan https://sinarbrand.com.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf sinarbrand.com niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die inlogt op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot het leveren van de vermelde diensten van het Bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletter en/of hij/zij of zij, wordt beschouwd als uitwisselbaar en dus als verwijzing naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot sinarbrand.com, ging u ermee akkoord om cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van sinarbrand.com.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gebruikersgegevens voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze gelieerde/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten sinarbrand.com en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op sinarbrand.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt hier toegang toe vanaf sinarbrand.com voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld.

U mag niet:

 • Materiaal van sinarbrand.com opnieuw publiceren
 • Materiaal van sinarbrand.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal reproduceren, dupliceren of kopiëren van sinarbrand.com
 • Inhoud van sinarbrand.com opnieuw distribueren

Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Onze algemene voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de gratis algemene voorwaardengenerator.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. sinarbrand.com filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op de website aanwezig zijn. Opmerkingen weerspiegelen niet de opvattingen en meningen van sinarbrand.com, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is sinarbrand.com niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik en/of plaatsing van en/of verschijning van de Opmerkingen op deze website.

sinarbrand.com behoudt zich het recht voor om alle Opmerkingen te controleren en om opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of schending van deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de Opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De Opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De Commentaren bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt.
 • De Opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te werven of te promoten.

U verleent sinarbrand.com hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinken naar onze Inhoud

De volgende organisaties kunnen naar onze Website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online directory’s kunnen naar onze website linken op dezelfde manier als zij een hyperlink naar de websites van andere vermelde bedrijven plaatsen; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsinzamelingsgroepen die mogelijk geen hyperlink naar onze website maken.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende typen organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen;
 • dot.com communitysites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • distributeurs van online directory’s;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig zou laten lijken voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van sinarbrand.com; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden vermeld en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar sinarbrand.com. Vermeld uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze Website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die gekoppeld is aan; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van het logo van sinarbrand.com of andere illustraties is toegestaan voor links zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website verschijnen. Er mogen geen links op websites verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins inbreuk maken op of pleiten voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Uw privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en deze linkvoorwaarden te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, bent u vrij om contact met ons op te nemen en ons op elk moment op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om of zo of om rechtstreeks op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; evenmin beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid te beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • onze of uw aansprakelijkheid uit te sluiten die niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en aansprakelijkheidsverboden die in dit artikel en elders in deze disclaimer zijn vastgesteld: (a) zijn onderworpen aan de vorige paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit het contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.